Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 28. 1. 2015, aktualizováno: 10. 9. 2020

ilustrační foto: knihy na stoleVše k tématu:

Komerční sexuální zneužívání dětí 

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další literaturu k tématu hledejte v naší Odborné knihovně.

Literatura:

Blatníková Š. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009.

Dunovský J. a kol. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha: Grada, 2005.

Hulanová L. Internetová kriminalita páchaná na dětech: psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality. Praha: Triton, 2012.

Milfait R. Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod. Praha: Portál, 2008.

Schauer C. Kinder auf dem Strich. Bericht von der deutsch-tschechischen Grenze.Hrsg. von Deutsches Komitee für UNICEF, ECPAT Deutschland, Horlemann, Bad Honnef 2003.

Šámal P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

Valšík C. Váš kluk-prostitut? Praha: Mladá fronta, 2009.

Vaníčková E. Dětská prostituce. Praha: Grada, 2007.

Vaníčková E., M. Kloubek. Komerční sexuální zneužívání dětí. Manuál pro lékaře. Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2006.

Weiss P. a kol. Sexuální zneužívání - Pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000.

Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním.

Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi doplňující tuto konvenci.

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2012–2015.

Úmluva o právech dítěte a její Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie.

Římský status Mezinárodního trestního soudu.

Směrnice 2011/36/EU Evropského parlamentu a Rady k zamezování, potírání obchodu s lidmi a ochraně jeho obětí.

Úmluva č. 182 Mezinárodní organizace práce.

Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zdroje na internetu:

www.ceskaskola.cz/2014/04/sexualni-zneuzivani-deti-online-je-na.html

www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Leaflets/Victims/CZE_victims.pdf

www.ecpat.net

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=CS

fra.europa.eu

www.reportchildsextourism.eu/

www.saferinternet.cz/

www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/myty-a-fakta-o-sexualnim-zneuzivani-deti-63.html

www.terredeshommes.org

www.unicef.org 

b

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS