Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 9. 7. 2020

ARCHEROVÁ, C. Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001. 119 s.

BUBLEOVÁ, V. et al. Pěstouni mají právo na služby: Praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2007. 241 s.

GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008. 144 s.

JANÁKOVÁ, L. Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007, 189 s.

KOLUCHOVÁ, J, MATĚJČEK, Zdeněk. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. 155 s.

KOVAŘÍK, J. et al. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004. 167 s.

LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974. 397 s.

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizová situace v rodině očima dítěte: dětská závist - žárlivost, nevěra a rozvod - nový partner v rodině, nevlastní sourozenci - vzpomínky z dětství. Praha: Grada, 2002. 128 s.

MATĚJČEK, Z. et al. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. 183 s.

PREKOPOVÁ, J. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál, 2003. 151 s.

SCHOOLER, J. E. Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002. 217 s.

ŠKOVIERA, A. Dilemata náhradní výchovy: teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a dětských domovech. Praha: Portál, 2007. 143 s.

ZEZULOVÁ, D. Domov je místo, odkud Tě nevyhodí, ani když vyrosteš. 2., dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012. 147 s.

Autorka článku

PhDr. Pavla Skasková

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2008 je interní doktorandkou oboru psychologie na katedře psychologie PedF UK. Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let.

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Výzkumy

Jsem speciální brácha ... jsem speciální ségra ... protože naši jsou pěstouni!: knížka pro děti a mladé lidi, jejichž rodina se stala rodinou pěstounskou, 2013.

Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči či adopci, 2013.

Moje rodina poskytuje pěstounskou péči: příručka pro syny a dcery pěstounů. Amalthea, Nadace Sirius, 2010.

Metodika přípravy k pěstounství, 2011.

Audiozáznamy  

Adopce dětí homosexuály. Radio, ČRo Plus - Radiofórum, 2014.

Pěstounství, aneb dítě na dobu určitou - Vratislav Hlásek. Radio, ČRo 2 Praha - Noční Mikrofórum, 2013.

Hostitelská a pěstounská péče - Tomáš Řezníček. Radio, ČRo Regina - Třináctka, 2013.

Pěstounství a zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Radio, ČRo Brno - Otázky a odovědi, 2013.

Dostatek pěstounů bude za pět až sedm let, říká manažer Sdružení pěstounských rodin. Radio, ČRo 2 Radiořurnál - Dopolední Radiožurnál, 2012.

Raná pěstounská péče - Vratislav a Alžběta Hláskovi. Radio, ČRo 2 Praha - Dobrá vůle, 2012.

Osvojení dítěte není jen tak - Jan a Jana Dolínkovi. Radio, ČRo 2 Praha - Je jaká je, 2012.

Proměny pěstounské péče - Lenka Svobodová. ČRo 2 Praha, 2012.

Pěstouni by mohli dostávat více peněz, stát chce snížit počty dětí v ústavech. Radio, ČRo 1 Radiožurnál, 2012.

Pěstouni pro děti s drogově závislými rodiči. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Zblízka, 2012.

Po čem pěstouni touží? Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu, 2012.

Kdo se může stát pěstounem a jak? Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Odpolední Radiožurnál s..., 2011.

Jak vypadá pěstounství z pohledu pěstounů? Radio, ČRo Sever - Informace ze severu Čech, 2010.

Videozáznamy

O náhradní rodinné péči v České republice - Věduna Bubleová. Videozáznam, Nadace Sirius, 2014.

Přibývá profesionálních pěstounů - Ria Černá. TV, Česká televize - Studio 6, 2014.

Vývoj dětí v náhradní péči - Radek Ptáček. TV, Česká televize - Studio 6, 2014.

Školení pěstounů - David Svoboda a Ria Černá. TV, Česká televize - Sama doma, 2013.

Adoptivní rodiče budou muset dětem říct, že jsou nevlastní. TV, Česká televize - Zprávy, 2012.

Adopce − dítě jako rukojmí. TV, Česká televize, 2012.

Cesta dětí z ústavu do pěstounské péče. TV, Česká televize - Reportéři ČT, 2012.

Pěstounství jako cesta. Videozáznam, Hana Kosová, 2012.

Legislativní dokumenty

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Sdělení č. 43/2000 Sb.m.s., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě

Doporučení RE 6(1987) o pěstounských rodinách

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství (1975)

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (1980)

Evropská úmluva o osvojení dětí (1967)

Směrnice o náhradní péči o děti

Zpět na téma Dítě mimo vlastní rodinu

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS