Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro pedagogy a psychology

Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019

ilustrační fotoV zásadě se mohou žáci s tělesným postižením vzdělávat ve všech typech škol našeho školského systému. Úspěšné společné vzdělávání tělesně postižených a intaktních (bez postižení) žáků ve smyslu realizace společenské integrace vyžaduje vhodné architektonické, organizační, personální a materiální vybavení (Filipiová, 1998).

Podpůrná flexibilita (přizpůsobivost) organizačních forem učení odkrývá jak pro integrativní učební procesy, tak pro žáky s postižením i bez postižení nové šance.

Odklon od tradičních 45minutových vyučovacích hodin a obrat k otevřeným vyučovacím formám (jako je projektové vyučování, volná práce a týdenní plán) zvyšuje možnosti individuální podpory všech žáků. Otevřené vyučovací formy – například za využití počítačových výukových programů, napomáhají vnitřní diferenciaci (rozlišení) a vytvářejí předpoklady pro uspokojování potřeb učení a vývojových potřeb všech žáků v učební skupině.

Žáci s tělesným postižením s individuálním učebním a pracovním tempem, heterogenním (různorodým) výkonovým profilem, a zvláště s pohybovým omezením a omezením podmíněným tělesnou energií mohou být v rámci otevřeného vyučování účinně podporováni, aniž by si byli příliš vědomi redukce požadavků ze strany učitele.

Obsah článku:

Podmínky vzdělávání

Montessori pedagogika

Učebnicový systém Logico Primo a Piccolo

Kompetence k řešení problémů

Podmínky vzdělávání

Je nutné vytvořit prostředí, které je bezpečné, otevřené a přizpůsobené speciálním potřebám dítěte.

Podmínky vzdělávání (Pipeková, 2006):

 • Bezbariérový vstup do mateřské školy, základní školy, střední školy  
 • Odpovídající technické vybavení pro pohyb ve třídě, přizpůsobení toalet a koupelny
 • Vhodné didaktické pomůcky
 • Pomůcky pro psaní a kreslení, například takzvaný trojhranný program (psací potřeby s přesným ergonomickým tvarem, které usnadňují rozvoj grafomotoriky a pomáhají překonat obtíže při psaní, speciální pastelky pro autisty, speciální psací deska s magnetickým pravítkem usnadňující přidržení pracovních listů, protiskluzové podložky a podobně)
 • Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností – dřevěné i textilní hračky a učební pomůcky, stavebnice, speciálně upravené nůžky, takzvaní „ježci“, míčky a  rehabilitační hmota Theraflex, odlehčené modelovací hmoty Fimo atd.
 • Pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci – molitanové stavebnice, rehabilitační míče, podložky na cvičení, podpůrné pomůcky pro polohování Maxim
 • Kompenzační pomůcky – berle, hole, mechanické a elektrické vozíky, standery a vertikalizační parapodia, chodítka dle speciálních potřeb dítěte

↑ nahoru

Montessori pedagogika 

Montessori pedagogika je velmi vhodným pedagogickým konceptem pro integraci dětí s postižením. Základním smyslem Montessori koncepce je vytvářet takové edukační (vzdělávací) prostředí, které umožňuje normální, přirozený vývoj dětí. Vnitřní potřeba „něčemu se naučit“ se vyvíjí v takzvaných senzitivních fázích. Jde o určitá období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to například senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, morálního cítění atd.

Úkolem výchovy je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze. Teprve když okolní edukační prostředí odpovídá vnitřním potřebám dítěte, když je mu umožněno, aby jeho „absorbující duch“ přijímal nabídku od dospělého, může se uskutečňovat „normální“ výchova.

Individualizaci vzdělávání umožňuje předem připravené prostředí. Zásadní roli hrají speciální pomůcky, které jsou klíčem k poznání světa. Pro malé děti to jsou pomůcky ke cvičení činností „praktického života“ a speciální pomůcky pro rozvoj smyslů, rozvoj řeči, rozvoj matematických schopností  atd. I v procesu učení, kdy vychovatel ustupuje do pozadí, je rozhodující vnitřní tvořivost dítěte.

Maria Montessori hovořila o takzvaném fenoménu polarizace pozornosti, který objevila, když pozorovala děti při práci – hře. Jedná se o mimořádně silné a dlouhé  soustředění na určitou činnost, jehož je schopné i malé dítě. Při tomto zaujetí se dítě vnitřně  rozvíjí a mění. Vzdělávací princip Montessori pedagogiky lze shrnout do požadavku dítěte vůči vychovateli: „Pomoz mi, abych to mohl udělat sám.“

Charakteristické pro didaktickou koncepci Montessori je slučování dětí různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků. V těchto věkově smíšených skupinách má vznikat na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci jednotlivců vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními subjekty, a ve které se může bez překážek uplatňovat.

Zvláštní postavení v této škole zaujímá  takzvaná kosmická výchova. Jejím smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí a přispívat k vytváření zodpovědnosti každého jedince za důsledky vymožeností uměle vytvořené kultury a civilizace.

Čtěte také:
Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní asistence
Dávky pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Tipy na související literaturu

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Učebnicový systém Logico Primo a Piccolo

Učebnicový systém Logico Primo a Piccolo nakladatelství Mutabene je velmi kvalitní pedagogickou pomůckou.

Jakou vzdělávací nabídku může pedagog s pomocí učebního systému Logico pro děti vytvořit?

 • manipulační činnosti zdokonalující dovednosti v oblasti jemné motoriky
 • aktivity rozvíjející smyslové vnímání, postřeh, zrakovou diskriminaci (znevýhodnění), koncentraci pozornosti
 • praktické úkony procvičující orientaci v rovině
 • aktivity zaměřené na myšlenkové operace třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání a další
 • činnosti zaměřené na cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování si poznatků z oblasti matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s obrazovým materiálem a podobně)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • činnosti zaměřené na seznamování se s číselnými a matematickými pojmy a symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství atd.) a s jejich smysluplnou praktickou aplikací a mnohé další

Vzhledem k tomu, že učební systém Logico zahrnuje různé sady souborů (odlišené nejen tematicky, ale i podle stupně obtížnosti), je pro pedagoga snadné vytvořit pro děti s jeho pomocí nabídku s respektem k jejich individuálně různým potřebám a možnostem, včetně potřeb specifických.

 • Dítě/žák soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly.
 • Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.
 • Žák si vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.
 • Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, při tvůrčích činnostech a v praktickém životě.
 • Žák posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení.

↑ nahoru

Kompetence k řešení problémů

 • Dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování).
 • Dítě řeší problémy na základě své bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.
 • Dítě užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.
 • Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 • Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
 • Žák aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

                    Logico                       Logico-picollo

↑ nahoru

Využití informačních technologií

Využívání počítačové technologie pomáhá postiženým žákům ke zvýšení sebedůvěry a pozitivně ovlivňuje přístup ostatních žáků k postiženým spolužákům. Široký rozsah technologií je vhodný k podpoře žáků zejména v oblastech komunikace, edukace (vzdělávání), mobility (pohyblivosti) a socializace (začlenění do společnosti).

Počítače s příslušným programovým vybavením v kombinaci s tvůrčími výukovými postupy pomáhají postiženým žákům rozšířit si možnosti svého vzdělávání. Programy musí vyhovovat věku a vzdělávací úrovni žáka a reagovat na jeho měnící se potřeby. Rychlý rozvoj technologií umožňuje využívat nejrůznější verze programového vybavení pro většinu počítačových sestav. Hlavní důraz při používání počítačů u žáků s tělesným postižením je kladen na fyzický přístup (například adaptace klávesnice).

Pro školní práci je důležité vědět, jak je rozvinuta jemná motorika ruky. Jestli je dítě vůbec schopno kreslit, psát, na jaké úrovni je jeho obratnost rukou, jaké je jeho pracovní tempo, jaké jsou jeho komunikační schopnosti. Nakolik lze kombinovat formu psaného textu s počítačovou.

Speciální výukové programy jsou výbornou pomůckou doplňující standardní formy výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a dětí s postižením. Většina dětí, které s nimi pracují, má při řešení poznávacích a logických úloh překvapivě pozitivní výsledky. Děti si pomocí těchto programů stimulují (povzbuzují) zrakové vnímání, jemnou motoriku a koordinaci oko – ruka, učí se poznávat barvy, tvary a velikosti, cvičí si logické myšlení, paměť, postřeh, odhad a představivost. Při používání programů se děti naučí i základy počítání a rozvinou si slovní zásobu. Programy kromě výukových úloh obsahují také množství her, na kterých si děti mohou procvičit získané znalosti a vědomosti.

Inspiraci naleznete například zde.

↑ nahoru

Příklady programů: 

 • Program Méďa počítáProgram Méďa počítá je zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první třídy základní školy. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je vhodný především pro základní školy praktické a speciální. Program „Méďa počítá“ je nyní doplněn o 13 nových úkolů a o zjednodušené ovládání programu. Celkově „Méďa počítá“ obsahuje 56 úkolů, z nichž většina má více variant, a patří tak k nejkomplexnějším programům pro výuku matematiky pro základní stupeň.

 

 • Altíkův slovníkAltíkův slovník je multimediální výukový a vzdělávací program, který slouží jako nástroj pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní (doplňující) komunikace a globální metody čtení. Program je evaluován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  je také určen pro děti se specifickými poruchami učení (jako jsou snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a podobně). Náplň programu tvoří přes 1 400 různých objektů. Každý z objektů může být zobrazen v různých grafických podobách: barevné kreslené obrázky, černobílé konturové obrázky a symboly, černobílé piktogramy či fotografie. Program obsahuje 13 různých úkolů rozdělených do třech kapitol (Obrázky a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde jsou k dispozici tři hry.  

  

  

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Helena Kočová

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se SMA konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Zpět na téma Děti s tělesným postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS