Zobrazit menuSkrýt menu

Souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku a další legislativní změny platné od 1. 12. 2012

Publikováno: 3. 12. 2012, aktualizováno: 14. 6. 2019

ilustrační obrázek - otevřený zákoníkDne 1. 12. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Nejdůležitější změny obsažené v tomto zákoně se týkají souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od čtyř do sedmi let.

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách je dávka, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Tento příspěvek je tedy určen osobám, které vyžadují péči druhé osoby.

Podmínky získání příspěvku na péči jsou uvedeny v § 7–10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bližší podrobnosti posuzování zdravotního stavu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co se změnilo?

Zákon č. 331/2012 Sb. přináší oproti dosud platné legislativě tyto změny:

1.

Umožňuje se souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do čtyř let věku, a to u dětí, kterým náleží rodičovský příspěvek po 31. 12. 2011 (tento souběh byl možný až do 31. 12. 2011, od 1. ledna 2012 souběh možný nebyl). Nárok na příspěvek na péči má každé dítě starší jednoho roku, které bude posouzeno a zařazeno do některého stupně závislosti. Obecně ale platí, že příspěvek na péči nenáleží dítěti mladšímu jednoho roku. To znamená, že pokud je v rodině dítě se zdravotním postižením, které by mohlo obdržet příspěvek na péči, ale příspěvek na péči nebyl přiznán z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tak je nezbytné o příspěvek na péči požádat prostřednictvím příslušného formuláře na úřadu práce.
Obdobně je tomu i v opačném případě: rodina, která pobírala příspěvek na péči u dítěte do čtyř let věku a nepobírala rodičovský příspěvek, si o něj může požádat. Pravděpodobná výše rodičovského příspěvku bude stanovena tak, že by měla činit podíl z částky 220 tisíc korun za 48 měsíců. Záleží na tom, zda rodina již nějakou částku z rodičovského příspěvku vyčerpala. Rodiče si ale sami aktivně musí požádat o přiznání rodičovského příspěvku, případně příspěvku na péči. Nejlépe je podat si žádost hned začátkem prosince 2012, tak aby mohlo být zahájeno správní řízení, a to s odkazem na Sbírku zákonů, částka 122, kde je již tato novela zákona zveřejněna a kde je i uvedeno, že účinnost zákona je 1. 12. 2012.

Podrobnosti k rodičovskému příspěvku jsou uvedeny v zákoně č. 117/1995 Sb., v § 30 a § 31.

Formuláře k žádostem o rodičovský příspěvek a o příspěvek na péči v elektronické podobě najdete zde.

Pokud rodiče podávají žádost poštou, je dobré poslat ji doporučeně, v případě osobního podání na místně příslušném úřadu práce je vhodné nechat si převzetí potvrdit na kopii žádosti.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči, odstupňovaná podle věku a stupně zdravotního postižení, je uvedena v § 11 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tato výše činí (od července roku 2019) u osob do 18 let věku:

-  při stupni závislosti I (lehká závislost) – 3 300 Kč

-  při stupni závislosti II (středně těžká závislost) – 6 600 Kč

-  při stupni závislosti III (těžká závislost)

- 9 900 Kč (pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu)

- 13 900 Kč (v ostatních případech)

-  při stupni závislosti IV (úplná závislost)

- 13 200 Kč (pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu)

- 19 200 Kč (v ostatních případech).

Výše příspěvku u osob nad 18 let věku (od července roku 2019):

-  880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

-  4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

-  jde-li o stupeň III (těžká závislost)

- 8 800 Kč (pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu)

- 12 800 Kč (v ostatních případech)

-  jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- 13 200 Kč (pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu)

- 19 200 Kč (v ostatních případech).

U příspěvku na péči se při posuzování stupně závislosti hodnotí schopnost, respektive neschopnost, osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. Po vyplnění žádosti následuje poměrně složitá procedura, na jejímž konci by mělo být dítě zařazeno do některého stupně závislosti – na jeho základě je mu pak vyplácen příspěvek na péči. Na začátku procedury je pracovnice úřadu práce, u kterého jste si požádali o příspěvek na péči, povinna provést v bytě takzvané sociální šetření, v jehož rámci zjistí schopnost, respektive neschopnost, osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. O tomto šetření vyhotoví písemný záznam, se kterým máte právo být seznámeni, můžete do něj nahlédnout a vyžádat si jeho kopii. Po tomto šetření je žádost odeslána na lékařskou posudkovou komisi, která vyhotoví žádost o posouzení zdravotního stavu dítěte, kterou odešle dětskému lékaři, případně žadateli.

Dětský lékař, případně i ve spolupráci s žadatelem (tedy rodičem dítěte s postižením), tento formulář vyplní. Vyplněný formulář potom dětský lékař odešle na posudkovou komisi. Poté bude rodina pozvána před posudkovou komisi, přičemž v některých případech může posudková komise rozhodnout i bez přítomnosti žadatele a posuzovaného. V tom případě rodině přijde až příslušné rozhodnutí o přiznání, nebo nepřiznání příspěvku na péči. Posudková komise na základě posouzení zdravotního stavu přiřadí dítě do některého ze čtyř stupňů závislosti.

Pokud je u posuzovaného dítěte zjištěno, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá tři základní životní potřeby (§ 8 zákona 108/2006 Sb.), tak mu vznikne nárok na příspěvek na péči v I. stupni závislosti, tedy tři tisíce tři sta korun měsíčně. Platnost tohoto posudku bývá různá a záleží plně na rozhodnutí posuzujícího lékaře. Po skončení platnosti posudku se musí procedura s jeho vyřízením absolvovat znova. Doba vyřizování této procedury je jeden až tři měsíce. Pokud byla žádost o příspěvek na péči zamítnuta, je možné se proti tomuto rozhodnutí ve stanovené lhůtě (15 dnů) odvolat.

2.

Další změnou, která platí od 1. 12. 2012, je zvýšení příspěvku na péči o dva tisíce korun u nezaopatřených dětí do osmnácti let věku, a to u příjemců III. a IV. stupně příspěvku na péči (§ 12, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb.). O zvýšení příspěvku se rozhoduje vždy ve správním řízení, které se zahajuje z moci úřední, popřípadě na základě podané žádosti o zvýšení. Pokud byl zvýšen příspěvek na péči o dva tisíce korun z důvodu nízkých příjmů (do dvojnásobku životního minima), tato dávka zanikne v případě, že toto zvýšení se týká dítěte v uvedené věkové kategorii posouzené ve III. a IV. stupni příspěvku na péči (navýšení o dva tisíce korun se tudíž provádí pouze jednou).

3.

Dále dochází ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – příspěvku na mobilitu. Od 1. 12. 2012 je možné, aby osoba v ústavní péči mohla „z důvodů hodných zvláštního zřetele" požádat o příspěvek na mobilitu (§ 6, odst. 4). Znamená to, že i rodiče dětí, které jsou v pobytových zařízeních sociální péče, mají možnost zažádat si o příspěvek na mobilitu. Zákon ovšem stanovuje, že tento příspěvek bude přiznáván pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele. Úřad práce tedy každou žádost posoudí individuálně. Opět je vhodné podat žádost hned v měsíci prosinci 2012, tak aby bylo zajištěno, že v případě přiznání dávky bude vyplacena i za tento měsíc.

Formulář k žádosti o příspěvek na mobilitu v elektronické podobě najdete zde.

4.

Poslední změnou, která je platná od 1. 12. 2012, je možnost přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku – na pořízení schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky.(§ 9, odst. 5, zákona č. 329/2011 Sb.), pokud dítě dovršilo 3 roky věku. Pokud již někdo měl požádáno o zapůjčení tohoto zařízení, je možné tuto žádost stáhnout a požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Formulář k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku v elektronické podobě najdete zde.

Bohužel v zákoně jsou dvě ustanovení, která jsou méně příznivá. Stanoví, že podmínkou je rovněž souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. (§ 9, odst. 7). U činžovních domů se jedná například o souhlas obce, bytového družstva nebo sdružení vlastníků bytových jednotek. Zákon také stanoví, že příspěvek může být poskytnut jen tehdy, jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezů (§ 9, odst. 10). Při žádosti je potřeba nabídnout – na výzvu krajské pobočky úřadu práce – alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny.

Pokud jde o schodolez, doporučuje Národní rada zdravotně postižených jako základní argumentaci to, že schodolez neumožňuje samostatný pohyb. Je potřeba asistenta, který není vždy k dispozici, a tato skutečnost velmi ztěžuje samostatnost pohybu (tuto argumentaci bohužel nelze v případě dětí použít). Dále je možné uvést, že schodolez nelze prakticky využít u elektrických vozíků. Pokud jde o předložení dvou návrhů řešení odstranění bariéry, doporučuje Národní rada zdravotně postižených oslovit rovnou dvě firmy, které předloží svoji nabídku, a žadatel si z jedné z nich vybere.

Mohlo by vás zajímat:
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Dávky pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně pod pojmy "příspěvek na péči" a "rodičovský příspěvek".

Autor článku

Mgr. Klára Vítková Rulíková

V letech 2008–2010 pracovala jako ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V současné době má na Ministerstvu práce a sociálních věcí na starost agendu související s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Sedmnáct let aktivně působí v neziskovém sektoru, zejména v oblasti služeb a péče o rodiny.

Zpět na téma Psychické problémy dítěte

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS